รับสมัครคนขับรถ

ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า ลงสินค้าและจัดเก็บสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าให้เรียบร้อยและงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย